Cookies Policy

We like all kinds of sweets, ice cream, sorbets and cookies,
therefore our website also uses cookies..

Uwaga. Ten tekst został przetłumaczony automatycznie i może zawierać nieprecyzyjne tłumaczenia. Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które podczas przeglądania i korzystania z naszego Serwisu zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, np. w komputerze, tablecie, laptopie, smartfonie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu receptury.net oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu w rozumieniu Regulaminu.

Cookies dzielimy na tymczasowe (sesyjne) i trwałe. Ciasteczka sesyjne usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (po jej zamknięciu lub wylogowaniu z Serwisu). Natomiast ciasteczka trwałe są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

W jakim celu używamy ciasteczek?

Serwis receptury.net stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez narzędzie Google Analytics. Przy korzystaniu z tej usługi ciasteczka umieszczane są na komputerze użytkownika i dzięki nim widzimy np. z jakiej strony użytkownik trafił na stronę internetową naszego serwisu.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Dzięki Google Analytics możemy ulepszać nasze usługi i jeszcze lepiej optymalizować nasz serwis. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy jednak jakichkolwiek danych użytkownika, a więc nie mamy możliwości identyfikacji Ciebie jako użytkownika.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Właściciel Serwisu stosuje również techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Właściciela Serwisu operatorom reklam.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Właścicielem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz aby ciasteczka były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w szczególności procesy uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron i podstron receptury.net.


Cookies Policy
(automatic translation)


What are cookies?

Cookies are small text files that when you browse and use our Website are saved on the user's end device, e.g. in a computer, tablet, laptop, smartphone. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device and a unique number.

The entity placing the recipe.net website user on the end device and access to them is the Website Owner within the meaning of the Regulations.

Cookies are divided into temporary (session) and permanent. Session cookies are deleted after end of the web browser session (after closing it or logging out of the Website). Persistent cookies, on the other hand, are stored on the user's end device and allow your browser to be recognized the next time you visit the site.

What do we use cookies for?

The recipe.net website uses a statistical analysis of website traffic through the tool Google Analytics. When using this service, cookies are placed on your computer the user and thanks to them we can see, for example, from which website the user came to our website.

This tool is provided by Google LLC. Thanks to Google Analytics we can improve our services and optimize our service even better. As part of using the Google Analytics tool, we do not process however, any user data, so we have no way of identifying you you as a user.

If you are interested in details related to data processing in within Google Analytics, we encourage you to familiarize yourself with the explanations prepared by Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

The owner of the website also uses remarketing techniques that allow for matching advertising messages to the user's behavior on the website, which may give the illusion that your personal information is used to track you, however, in practice no personal data is transferred from the Website Owner to advertising operators.

Cookies placed on the Website user's end device are used may also be by entities cooperating with the Website Owner, in particular, this applies to the following companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).

Cookie management - how to express and withdraw consent in practice?

If you do not want cookies to be saved on your end device, you can block by changing the browser settings in this regard. Detailed information on this subject can be found in the documentation of the web browser.

Restrictions on the use of cookies may, however, affect some functionalities available on the Website, in particular authentication processes, security, maintaining user preferences, and in extreme cases even prevent the use of recipe.net pages and subpages.

The website uses cookies and records data about your behavior. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in your browser. Using our website without changing these settings means that cookies may remain in the device's memory. More information can be found in the Cookies Policy.
ok, close