Regulamin korzystania z serwisu inteligelato.com

Uwaga. Ten tekst został przetłumaczony automatycznie i może zawierać nieprecyzyjne tłumaczenia. Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.
obowiązywał od 8.12.2021 r. (do 28.04.2023 r.)

1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wskazanych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumień w podanym poniżej znaczeniu:

1.1 Klient – przedsiębiorca korzystający z Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ilekroć z niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć również Partnera, z zastrzeżeniem dodatkowych regulacji odnoszących się do Partnera.

1.2 Konto – przestrzeń udostępniana indywidualnie Klientowi w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z Usługi.

1.3 Konto partnerskie – przestrzeń udostępniana indywidualnie Partnerowi w ramach Serwisu w wersji szkoleniowej, umożliwiająca samodzielne tworzenie Kont szkoleniowych dla Studentów przez Partnera. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto partnerskie.

1.4 Konto szkoleniowe – tymczasowa przestrzeń udostępniania indywidualnie Studentowi pozwalająca na korzystanie z Usługi przez okres prowadzenia przez Partnera szkolenia z zakresu tworzenia receptur lodowych. Ważność Konta szkoleniowego wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych od aktywowania. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto szkoleniowe.

1.5 Konto testowe – Konto udostępniane osobie zainteresowanej zakupem Usługi na okres wynoszący maksymalnie 72h od przesłania danych dostępowych do Konta testowego. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto testowe.

1.6 Login – adres e-mail Klienta niezbędny do utworzenia i zalogowania się do Konta (w tym Konta partnerskiego lub Konta szkoleniowego).

1.7 Okres Abonamentowy – okres dostępności Usługi świadczonej na podstawie Umowy.

1.8 Opłata Abonamentowa – opłata w zamian za udzielenie dostępu do Usługi (płatna z góry), zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami podanymi na stronie www.inteligelato.com. Opłata Abonamentowa jest określona w złotych polskich, w wartości netto.

1.9 Oprogramowanie – oprogramowanie objęte licencją wspierające projektowanie receptur lodowych, udostępniane Klientowi ramach Usługi w Okresie Abonamentowym (lub testowym), na zasadach określonych w Regulaminie oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.

1.10 Partner – podmiot będący Klientem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie odrębnie udzielonej przez Właściciela Serwisu zgody jest uprawniony jako Sprzedający do sprzedaży we własnym imieniu i na własną rzecz Usługi wobec klientów pozyskanych przez Partnera. Ww. zgoda Właściciela Serwisu obejmuje również zgodę na udzielenie dalszej licencji na Oprogramowanie na rzecz klientów Partnera. Sprzedaż Usługi przez Partnera odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Aktualna lista Partnerów receptury.net podana jest na stronie inteligelato.com.

1.11 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z Usługi w ramach Serwisu.

1.12 Serwis – platforma świadczenia Usługi dostępna pod adresem www.inteligelato.com, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna dla Klienta za pośrednictwem adresu URL subdomena.inteligelato.com, gdzie subdomena oznacza indywidualnie przypisaną do Klienta nazwę subdomeny.1.13 Sprzedający – podmiot, który dokonał sprzedaży Usługi na rzecz Klienta.

1.14 Student – użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z oprogramowania w ramach Konta szkoleniowego udostępnianego przez Partnera.

1.15 Umowa – czynność prawna między Sprzedającym a Klientem obejmująca udzielenie dostępu do Usługi. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

1.16 Usługa – prawo do korzystania przez Klienta drogą elektroniczną (w modelu SaaS) za pośrednictwem Serwisu - za wynagrodzeniem w postaci Opłaty Abonamentowej w Okresie Abonamentowym – z Oprogramowania wspierającego projektowanie receptur lodowych, wraz z zapewnioną usługą wsparcia technicznego i kopii zapasowej. Udzielenie dostępu do Usługi następuje na podstawie Umowy.

1.17 Właściciel Serwisu – Aleksander Pitura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DGL Aleksander Pitura, adres: ul. Warszawska 15/1, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151838313, e-mail: contact@mygelato.eu.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oprogramowania inteligelato.com wspierającego projektowanie receptur lodowych.

2.2. Poprzez akceptację Regulaminu w ramach procedury zawarcia Umowy i/lub udzielenia dostępu do Usługi Klient i/lub użytkownik Oprogramowania potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania przysługują Właścicielowi Serwisu oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania. Klient przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu, wraz z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy dotyczącej Usługi.

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ OBOWIĄZKI STRON

3.1. Udzielenie dostępu do Usługi następuje na podstawie odrębnej Umowy zawartej między Sprzedającym a Klientem.

3.2. Usługa na rzecz Klienta świadczona jest w pakiecie Standard, Optimal lub Max, zgodnie z opisem funkcjonalności wybranego pakietu dostępnym każdorazowo na stronie www.inteligelato.com. Klient dokonuje wyboru pakietu przy zawarciu Umowy.

3.3. Klient za zgodą Sprzedającego ma możliwość zmiany pakietu na wyższy w okresie trwającego Okresu Abonamentowego, przy czym w takim wypadku Okres Abonamentowy Usługi w wyższym pakiecie rozpoczyna się od nowa wraz z momentem przejścia na wyższy pakiet. Zmiana pakietu na wyższy następuje wg aktualnie obowiązującej stawki Opłaty Abonamentowej za dany pakiet podanej na stronie www.inteligelato.com. Sprzedający zwraca Klientowi niewykorzystaną cześć Opłaty Abonamentowej za skrócony Okres Abonamentowy Usługi w pakiecie niższym lub według wyboru Sprzedającego, część tej Opłaty zostanie zaliczona na poczet Opłaty Abonamentowej Usługi w wyższym pakiecie. Kwotę zwrotu niewykorzystanej części Opłaty Abonamentowej w pakiecie niższym oblicza się proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy wykorzystanych w ramach pierwotnego Okresu Abonamentowego, przy czym niepełne miesiące zaokrągla się w górę do pełnych miesięcy kalendarzowych.

3.4. Sprzedający gwarantuje, że w Okresie Abonamentowym nie dojdzie do zmniejszenia funkcjonalności wybranego przez Klienta w ramach Umowy pakietu Usługi, co jednak nie wyłącza prawa Właściciela Serwisu do prowadzenia prac rozwojowych nad Oprogramowaniem, w szczególności poprzez dodawanie nowych funkcjonalności do Oprogramowania.

3.5. Udzielenie dostępu Usługi następuje w terminie maksymalnie 2 dni roboczych po opłaceniu Opłaty Abonamentowej przez Klienta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3.6. Zmiany dotyczące wysokości Opłaty Abonamentowej za Usługi w trakcie trwającego Okresu Abonamentowego nie mają wpływu na już uiszczone przez Klienta opłaty za bieżący Okres Abonamentowy.

3.7. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy faktury. Klient ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

3.8. Udzielenie dostępu do Usługi następuje poprzez przesłanie Klientowi danych dostępowych do pierwszego logowania drogą e-mail. Klient loguje się do Konta przy pomocy Loginu. Wraz z przesłaniem Klientowi danych dostępowych do pierwszego logowania rozpoczyna się Okres Abonamentowy.

3.9. Umowa jest zawierana na czas oznaczony równy Okresowi Abonamentowemu określnemu Umową.

3.10. Po upływie umownego Okresu Abonamentowego dostęp do Konta i Usługi zostaje trwale zablokowany. Dane i receptury lodowe Klienta umieszczone w Serwisie będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy w powyższym trybie, po czym zostaną trwale usunięte. Klient nie ma prawa dostępu do ww. danych po upływie Okresu Abonamentowego, chyba że zawrze Umowę na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem ww. 3 – miesięcznego okresu.

3.11. Klient jest zobowiązany do:

 • a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu i Oprogramowania;
 • b. korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Umowy i Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Oprogramowania i Serwisu;
 • c. niepodejmowania działań takich jak: umieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, podejmowanie czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności stanowiących naruszenie integralności Oprogramowania, Serwisu, w tym naruszenie praw autorskich do Oprogramowania;
 • d. ochrony dostępu do Oprogramowania przed niepowołanymi osobami trzecimi.

3.12. W razie naruszenia przez Klienta lub użytkownika zasad korzystania z Usługi, Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu do Konta na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji z Klientem, a w przypadku stwierdzenia naruszenia, do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, z winy Klienta. W takiej sytuacji Sprzedający jest uprawniony do zachowania pobranej Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości, w szczególności Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot części Opłaty Abonamentowej za pozostały do końca Okresu Abonamentowego okres.

3.13. Serwis tworzy kopie zapasowe danych umieszczonych przez Klienta w Serwisie.

3.14. W przypadku uruchomienia dostępu do Serwisu w bezpłatnym trybie testowym, Sprzedający jest uprawniony do skontaktowania się z takim użytkownikiem, przez okres 60 dni po zakończeniu okresu testowego – w celu omówienia wrażeń z korzystania z Oprogramowania. Użytkownik Konta testowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. Udzielenie dostępu do Oprogramowania i Serwisu następuje na serwerze udostępnianym przez Właściciela Serwisu inteligelato.com (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Klientowi nie przysługuje prawo pobrania, zwielokrotnienia Oprogramowania, ani jego zainstalowania na innym serwerze.

4.2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez jego użytkownika następujących wymagań technicznych: posiadanie urządzenia końcowego (takiego jak: komputer, laptop, tablet, telefon) podłączonego do sieci Internet o przepustowości umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280x 720 pikseli, wyposażonego w standardową przeglądarkę internetową (Google Chrome, Firefox) w najnowszej wersji oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail.

4.3. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z taryfą świadczenia usług dostawcy połączenia, z którego korzysta Klient.

4.4. Korzystanie z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem danych przez Internet, takimi jak: rozpowszechnienie danych przetwarzanych w ramach Serwisu, uzyskanie do nich dostępu przez niepowołane osoby lub utrata danych. Zarówno Właściciel serwisu, Partner jak i Klient zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu minimalizację powyższych ryzyk, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

4.5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim i przechowywać te dane w ścisłej tajemnicy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Klienta osobom trzecim swoich danych dostępowych.

5. LICENCJA

5.1. Sprzedający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi licencji na korzystanie z Oprogramowania w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

5.2. W ramach Opłaty Abonamentowej Sprzedający udziela Klientowi prawa (licencji) do korzystania z Oprogramowania wyłącznie celu korzystania z Usługi i w jej zakresie, w Okresie Abonamentowym, na terenie całego świata.

5.3. Udzielenie licencji Partnerowi obejmuje - na podstawie odrębnej Umowy zawartej z Właścicielem Serwisu w formie pisemnej lub dokumentowej - prawo do dalszego udzielania licencji (sublicencji) przez Partnera na rzecz jego klienta, w granicach pierwotnej licencji i na zasadach określony Regulaminem. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie Klient odnosi się w takiej sytuacji także do klientów Partnera.

5.4. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieprzenaszalnej, niepodzielnej i nie obejmuje uprawnienia do udzielania dalszej licencji (z zastrzeżeniem pkt. 5.3.), jakiegokolwiek przenoszenia uprawnień wynikających z Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Oprogramowania przez podmioty trzecie.

5.5. Nie stanowi naruszenia pkt. 5.4. powyżej udzielenie dostępu do Usługi przez Klienta jego pracownikom i współpracownikom, w tym w ramach dodatkowych użytkowników Oprogramowania (o ile zostało to zagwarantowane przez pakiet wybrany przez Klienta), ani czasowe – tj. na czas szkolenia – udzielenie dostępu przez Partnera Studentom. W każdym jednak przypadku Klient i/lub Partner zobowiązuje się pouczyć ww. osoby o treści niniejszego Regulaminu przed udzieleniem dostępu oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób jak za własne działania i zaniechania.

5.6. Udzielenie licencji obejmuje następujące pole eksploatacji: korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet, za pośrednictwem Serwisu.

5.7. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Oprogramowania przez Klientów i użytkowników.

5.8. W przypadku, jeśli w ramach rozwoju Oprogramowania powstaną jego nowe wersje lub dodatkowe funkcjonalności, udzielenie licencji obejmuje każdorazowo najnowszą wersję Oprogramowania, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podejmowania dodatkowych czynności w tym zakresie.

5.9. Udzielenie licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw autorskich Właściciela Serwisu do Oprogramowania, jak również nie powoduje nabycia tych praw przez Klienta w zakresie wykraczającym poza to, co zostało określone powyżej.

6. ASYSTA

6.1 Sprzedający w ramach Usługi oferuje Klientowi wsparcie, zwłaszcza techniczne w zakresie korzystania z Oprogramowania, a także tworzenia receptur lodowych z wykorzystaniem Oprogramowania. Asysta będzie udzielana w formie doradztwa telefonicznego lub drogą e-mail.

6.2 W ramach Asysty Sprzedający przekazuje Klientowi również porady dotyczące Oprogramowania w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń Oprogramowania.

7. GWARANCJA DOSTĘPNOŚCI

7.1. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usług, wszelkie zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu powinny być zgłaszane niezwłocznie do Sprzedającego lub bezpośrednio na adres contact@mygelato.eu.

7.2. Sprzedający gwarantuje dostępność Serwisu na poziomie 99% w Okresie Abonamentowym (odpowiedzialność w ramach rękojmi z tytułu sprzedaży), z zastrzeżeniem poniższego.

7.3. Dopuszcza się prowadzenie prac serwisowych i aktualizacyjnych w ramach Serwisu przez Właściciela Serwisu, przy czym w przypadku prac lub aktualizacji znacznie ograniczających lub całkowicie wyłączających funkcjonowanie Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem, prace te będą odbywać w godzinach między 22.00 a 6.00, za uprzednim poinformowaniem użytkowników Serwisu za jego pośrednictwem o planowanych pracach, co najmniej na 2 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem takich prac. Powyższe nie stanowi naruszenia gwarancji dostępności określonej w punkcie 7.1. powyżej.

7.4. W przypadku zaistnienia konieczności dostosowania sposobu świadczenia Usługi ze względów obiektywnych, niezależnych od Sprzedającego i niemożliwych do przewidzenia przez Sprzedającego w chwili zawarcia Umowy (np. zmiana przepisów prawa, dostosowanie sposobu świadczenia Usługi ze względów technologicznych), zastrzega się prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępności do Serwisu. Informacja o tym zostanie podana każdorazowo w ramach Serwisu. Jeśli ograniczenie lub zawieszenie dostępności do Serwisu będzie trwało dłużej jak kolejno następujących po sobie 10 dni kalendarzowych, Klient ma prawo wystąpić do Sprzedającego z wnioskiem o przedłużenie Okresu Abonamentowego o czas trwania ograniczenia i /lub zawieszenia dostępności Serwisu ponad ww. 10 dni. Klientowi nie przysługują dalej idące roszczenia odszkodowawcze.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności Usługi określony w pkt. 7.2. powyżej, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej jakości Usługi.

8.2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym podaje przyczyny reklamacji, żądanie związane z reklamacją, a także dane kontaktowe w celu poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Reklamacje spełniająca wymogi określone powyżej będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia. W przypadku gdy podane w reklamacje dane lub informacje nie będą wystarczające do jej rozpatrzenia, Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Klientowi pocztą drogą elektroniczną na adres e-mail stanowiący Login.

8.4. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w podanym powyżej terminie, uznaje się, że Sprzedający uznał reklamację za zasadną.

8.5. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zobowiązany jest w terminie (dalej: „Czasy Reakcji”):

 • a. nie dłuższym niż 3 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną usunąć nieprawidłowości w świadczonej Usłudze w przypadku błędów istotnych (dalej: „Błędy Krytyczne”) polegających na: pełnej niedostępności Serwisu lub jego kluczowych funkcjonalności (tworzenie receptur lodowych do wytwarzania lodów);
 • b. nie dłuższym niż 7 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną usunąć nieprawidłowości w świadczonej Usłudze w przypadku błędów innych niż Błędy Krytyczne.

8.6. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego nieprawidłowości w terminach określonych powyżej, Sprzedający jest zobowiązany do przedłużenia na wniosek Klienta Okresu Abonamentowego o 2 dni kalendarzowe za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości wykraczające poza ustalone powyżej Czasy Reakcji.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego.

9.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków powstałe na skutek korzystania przez Klienta z Usługi.

9.3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego związana z realizacją Umowy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści, i nie będzie przekraczała Opłaty Abonamentowej obliczonej proporcjonalnie za okres występowania nieprawidłowości w danym Okresie Abonamentowym.

9.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki i sposób wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Usługi.

9.5. Sprzedający ponadto nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane:

 • a. jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Klienta;
 • b. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Klienta;
 • c. działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Sprzedawcy, lub
 • d. działaniem siły wyższej.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Każda ze stron Umowy może rozwiązać Umowę w trakcie Okresu Abonamentowego wyłącznie z ważnych powodów, za miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

10.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem Okresu Abonamentowego, Klient zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości równej części Opłaty Abonamentowej należnej za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca danego Okresu Abonamentowego.

10.3. Sprzedający może rozwiązać Umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy lub w przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z jego celem / przeznaczeniem.

10.4. Z dniem rozwiązania Umowy w trybie opisanym w niniejszym punkcie 10, tj. przed upływem Okresu Abonamentowego, uprawnienia Klienta do korzystania z Serwisu wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane i receptury Klienta umieszczone w Serwisie zostaną trwale usunięte.

10.5. Sprzedawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny, za uprzednim co najmniej 60-dniowym zawiadomieniem Klienta w formie wypowiedzenia wysłanym na adres e-mail stanowiący Login, liczone od dnia przesłania zawiadomienia. W takiej sytuacji Sprzedający zwróci Klientowi część Opłaty Abonamentowej proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 14 dni od zaprzestania świadczenia Usługi, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10.6. Sprzedający wyśle oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na adres Klienta stanowiący Login.

11. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

11.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający (dane, które Klient lub potencjalny klient w przypadku testowania Serwisu udostępnia Sprzedającemu).

11.2. Dla celów niniejszego pkt. 11 przez dane osobowe Klienta rozumie się także dane osobowe działających w jego imieniu osób fizycznych, w szczególności dane jego pracowników i współpracowników jako dodatkowych użytkowników w ramach wybranego pakietu Usługi. Klient zobowiązuje się poinformować ww. osoby o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 11.

11.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia i wykonania Umowy oraz świadczenia Usługi.

11.4. Przetwarzane są następujące dane Klientów: dane identyfikacyjne Klienta lub jego pracowników / współpracowników, w tym o zajmowanych stanowiskach w firmie, dane teleadresowe, w tym e- mail, telefon kontaktowy.

11.5. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

11.6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji Umowy oraz świadczenia Usługi, a następnie w celu rozliczenia Usługi oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

11.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Sprzedający jako administrator danych ma ponadto obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi osobowymi Klientów przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

11.8. Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie dochodzi do ich profilowania.

11.9. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, ma następujące uprawnienia w stosunku do administratora danych:

 • prawo dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);
 • prawo żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 • prawo żądania usunięcia danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance >niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

11.10. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi hostingowe, programistyczne, obsługi poczty e-mail, księgowe, prawne, marketingu, z zastrzeżeniem pkt. 11.12. poniżej.

11.11. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Umowie.

11.12. W celu wykluczenia wątpliwości, w przypadku, gdy zakup lub udostępnienie Usługi na rzecz danego podmiotu nastąpiło za pośrednictwem Partnera jako Sprzedającego Usługę, Partner powierza Właścicielowi Serwisu jako procesorowi do przetwarzania dane osobowe Klientów (w takiej sytuacji Partner jest administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników korzystających z Serwisu, którym udzielono dostępu do Serwisu za pośrednictwem Partnera). Polecenie przetwarzania ww. danych osobowych przez Partnera Właścicielowi Serwisu odbywa się na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowa podlega prawu polskiemu.

12.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu inteligelato.com dostępne są na stronie inteligelato.com/regulamin.

12.3. Modyfikacja technicznego sposobu realizacji Usługi przez Właściciela Serwisu, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek / technologii), jednak bez pogorszenia jakości Usługi nie stanowi naruszenia ani zmiany Umowy.

12.4. Klient nie jest uprawniony do cesji jego praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej wyrażonej na piśmie (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedającego. W przypadku, w którym Klient Partnera chciałby dokonać cesji jego praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, Partner zobowiązany jest uprzednio do uzyskania zgody Właściciela Serwisu na taką cesję, na piśmie lub w formie dokumentowej.

12.5. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i świadczenia Usług lub też jej natychmiastowego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:

 • a. Klient poda dane żądane przez Sprzedawcę niezgodnie z rzeczywistością;
 • b. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Serwisu inteligelato.com przez innych Klientów (lub jest wykorzystywana w taki sposób);
 • c. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

12.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym Sprzedający poinformuje Klienta, za pośrednictwem panelu Klienta w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Klient przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia dodatkowych opłat. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z momentem wejścia w życie tych zmian, a Klientowi przysługuje prawo zwrotu części Opłaty Abonamentowej za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca Okresu Abonamentowego. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa powyżej przyjmuje się, że Klient akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu. Za zmianę Regulaminu nie uznaje się wprowadzanie nowych funkcjonalności w ramach Serwisu.

12.7. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

The website uses cookies and records data about your behavior. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in your browser. Using our website without changing these settings means that cookies may remain in the device's memory. More information can be found in the Cookies Policy.
ok, close